Noël, ma mère (“Christmas, my mother”, play on words, “Noël Mamere” is a french politician)

Noël, ma mère (“Christmas, my mother”, play on words, “Noël Mamere” is a french politician)

1DEX - 69ers

1DEX - 69ers

RECORD - 07:50

RECORD - 07:50

BENOCK - VK (F***ing door opened)

BENOCK - VK (F***ing door opened)

TREVOR - VEKA

TREVOR - VEKA

RMISS

RMISS

SKRED - GSR - TACO

SKRED - GSR - TACO

ZINK

ZINK

VEKA - VEKA

VEKA - VEKA